Historia

Under årtusenden har landskapet vårdats av våra förfäder i och med jord-och skogsbruk. Bygden är en gammal jordbruksbygds. Småjordbruken lades ner under 1960-70-talet. Sedan slutet 1990-talet har bygden haft god inflyttning av främst barnfamiljer. Detta stärker bygden inför framtiden.
Idag finns ett antal jordbrukare som håller sig med nötdjur eller får.

Landskapet kring Grovare och Fänneslunda är mångfasetterat.
Här finns spår av bl.a gravfält och hackerör.
Man kan också finna rester av gamla boplatser.

Dessutom finns sjöarna Solbergasjön, Tåsjön, Kleven och Mellsjöarna som tillsammans med Fänneslundasjön är ett sjösystem och tillika ett tillflöde till Viskan.
I Grovare ligger sjön Grosken, som också är källsjö till ån Lidan.
Sjöarna lockar fritidsfiskare från när och fjärran.

I trakterna kan man se och höra ett stort antal fågelarter. Exempelvis fiskgjuse, storspov och trana.

Vår vackra natur med en hel del sällsynta växter, och en bred och spännande kulturhistoria,
inbjuder även turister.
Det finns om en vandringsled kring Fänneslundaskogarna på Olofstorp.

Kyrkan har spelat en stor roll i människors liv i alla tider.
Under medeltiden fanns här två kyrkor. En i Grovare socken och en i Fänneslunda socken.

Från Skara stift ville man, på 1700-talets senare hälft, att intilliggande kyrkor skulle ha en gemensam kyrka. Dels för att de små medeltida kyrkorna var i dåligt skick och dels var de otillräckliga med tanke på folkmängd och gudstjänstbesökare.

1874 stod den nya kyrkan klar på gränsen mellan de båda socknarna. Fännslunda kyrka lämnades att förfalla och Grovare kyrka grävdes ur och ruinen konserverades.

Under sommaren används de två kyrkoruinerna vid friluftsgudstjänster, bröllop och dop.

När de två gamla kyrkorna blev en medförde detta bl.a. att kyrkan har dubbel uppsättning av medeltida sandstensdopfuntar. Fänneslundafunten används vid dop för barn från Fänneslunda och således används Grovarefunten till barn från Grovare.

I den ”nya” kyrkan finns också en kulturhistorisk raritet, Söderlingorgeln.

Orgelbyggaren John Nikolaus Söderling, en mycket framstående konstruktör, var verksam i Göteborg i mitten av 1800-talet och byggde 150 orglar under sitt liv.
Troligen är orgeln den enda i landet, som fortfarande är i bruk, och den är av riksintresse för att bli bevarad för eftervärlden.

Idag hålls ett mindre antal gudstjänster i kyrkan, då Fänneslunda-Grovare församling ingår, med ett antal andra församlingar, i Södra Vings församling